Snow Goose 2018 Excursion on the Durango and Silverton Narrow Gauge Railroad.